Για μια οικονομία με πολλές θέσεις απασχόλησης

Συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις για ανάληψη συντονισμένης δράσης με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επενδύσεις σε δεξιότητες, αντιστοίχιση των θέσεων απασχόλησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εφαρμογή πολιτικών για την απασχόληση και τη χρηματοδότησή της.
Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν την ΕΕ στην προσπάθειά της να βγει από την οικονομική κρίση. Η ανεργία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ – σχεδόν 24,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι English, πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή επεξεργάζεται δέσμη συστάσεων - γενικών και ειδικών για συγκεκριμένους τομείς - σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η ζήτηση εργαζομένων και να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν δουλειά.
Οι συστάσεις αυτές σκοπό έχουν να δώσουν στα άτομα που αναζητούν εργασία μεγαλύτερες δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Όσοι απασχολούνται ήδη θα μπορούν να αποκτούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη συνεχή προσαρμογή στις νέες ανάγκες της εργασίας τους. Οι εργοδότες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας θα λαμβάνουν επίσης χρηματοδότηση.
Στις γενικές συστάσεις περιλαμβάνονται:
  • η ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσα από τη στήριξη των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και η καθιέρωση αξιοπρεπών και βιώσιμων μισθών
  • η έμφαση σε σημαντικούς κλάδους όπου έχουν αρχίσει να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, όπως η "πράσινη" οικονομία, ο κλάδος της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, η ψηφιακή οικονομία κ.λπ.
  • η χρησιμοποίηση των εν εξελίξει προγραμμάτων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας
  • η αναμόρφωση των αγορών εργασίας με γνώμονα τη μελλοντική ζήτηση
  • η θέσπιση προγραμμάτων για να αναπτυχθεί η διά βίου μάθηση και να εφοδιαστούν οι νέοι με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν στον τομέα τους
  • η επένδυση στην επαγγελματική κατάρτιση, με γνώμονα τις μελλοντικές ανάγκες στον τομέα της απασχόλησης
  • η άρση των εμποδίων για εύρεση απασχόλησης σε άλλη χώρα της ΕΕ
  • ο καλύτερος συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση
  • η μεγαλύτερη συμμετοχή των ομάδων εργοδοτών και εργαζομένων στη διαμόρφωση της πολιτικής για την απασχόληση.
Επόμενα βήματα
Αν οι συστάσεις υλοποιηθούν, θα μπορέσει η ΕΕ να πετύχει έναν από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής "Ευρώπη 2020", δηλαδή να έχει απασχόληση το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών μέχρι το 2020.
Προβλέπεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τις αρχές του 2013 βάσει ενός "πίνακα επιδόσεων".
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση: δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

Πηγή: Ευρωπαική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...