Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του  Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Τι χρηματοδοτείται: 
Επιχορηγούνται οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:
 • Η δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών
 • Η προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Η ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και
 • Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Για να υλοποιηθούν οι εξής δαπάνες:
 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις
 2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 5. Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
 6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
 7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 8. Προβολή - Προώθηση
 9. Αμοιβές Συμβούλων
Οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ενώ η δαπάνη 9 που αφορά στο κόστος εκπόνησης/σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου και παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €)
Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεματική Ενότητα, θα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ Προκήρυξης.
Κ.Α.Δ., κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας ή περιπτώσεις εταιρειών που εξαιρούνται: 
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω Προκήρυξη.
Οι τομείς που επιδοτούνται είναι γενικά οι τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι που επιδοτούνται θα προσδιοριστούν επακριβώς με την Προκήρυξη της δράσης.

Σχετικά Αρχεία: 
Επικοινωνία: 
Στοιχεία για την εν λόγω προδημοσίευση θα είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους www.ependyseis.gr, www.espa.gr, www.startupgreece.gov.gr.
Επιπλέον σχόλια και ερωτήσεις μπορoύν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.espa.gr στην Ενότητα Υποβολή Ερωτημάτων (σύνδεσμος http://www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx) και στις διευθύνσεις mme@mnec.gr και infoespa@mnec.gr.

Πηγή:startupgreece

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...