Οδηγός για σύσταση εταιρείας με κεφάλαιο... 1 ευρώ

Τη σύσταση εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο μόλις ένα ευρώ και με απλές διαδικασίες μπορούν να συστήνουν όσοι θέλουν να ασχοληθούν με εμπορική δραστηριότητα ή να παρέχουν υπηρεσίες. Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ νόμος που καθιερώνει νέα εταιρική μορφή την «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» - (ΙΚΕ).


Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να ανοίξει επιχείρηση με αυτή την εταιρική μορφή, αλλά και να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ
Η ΙΚΕ είναι μία νέα εταιρική μορφή και πλεονεκτεί έναντι των άλλων καθώς σε αυτήν:
 • έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων/συμβολαιογράφων, δημοσιεύσεις)
 • αποσυνδέεται η εταιρική συμμετοχή από το κεφάλαιο
 • αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)
 • απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ
 • απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας.


Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την καινοτόμο εταιρική μορφή μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες μίας Στάσης (ΥΜΣ), που είναι:
1. Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των κατά τόπους επιμελητηρίων, εφόσον η εταιρεία συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο και
2. Εάν η σύσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι πιστοποιημένοι ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης συμβολαιογράφοι.

Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, με χρήση του σχετικού λογισμικού, που υλοποιήθηκε από την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας μπορούν, εφόσον ο φάκελος και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, να προχωρούν στη σύσταση της ΙΚΕ σε μία ημέρα.
Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).
Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας;
Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.
Ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές.
Αλλα βασικά χαρακτηριστικά:
 • Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).
 • Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.
 • Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.
Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό).
Τα δικαιολογητικά
Τι πρέπει να προσκομίσω στην υπηρεσία μιας στάσης
Για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα:
Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα
 • Αστυνομική ταυτότητα για Ελληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους-μέλους της ΕΕ, διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο.
 • Αδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε. ή θα οριστούν ως διαχειριστές σε ΙΚΕ, καθώς και ως νόμιμοι εκπρόσωποι σε Α.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επιχειρηματίες
Τι είναι οι κεφαλαιακές εισφορές;

Κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Αύξηση ή μείωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την ίδρυση της ΙΚΕ ή κατά την αύξησή του. Στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.
Τι είναι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές;
Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα, καθορίζεται στο καταστατικό.
Τι είναι οι εγγυητικές εισφορές;
Είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης.
Μπορεί το ίδιο πρόσωπο να συμμετέχει με διάφορα είδη εισφορών;
Βεβαίως και μπορεί να συμμετέχει, με ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, αρκεί η ονομαστική τους αξία να είναι ίδια για όλα τα εταιρικά μερίδια ανεξάρτητα από τα είδη εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό που χρειάζεται για να συσταθεί μια εταιρεία;
Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μίας ΙΚΕ είναι ένα ευρώ. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της.
Ποια είναι η ευθύνη των εταίρων;
Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Μόνη εξαίρεση είναι ο εταίρος που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει, εφόσον απαιτηθεί από αυτούς, χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της εισφοράς του.
Πού απευθύνεστε για τη σύσταση της εταιρείας;
Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Ποια είναι η Υπηρεσίας Μίας Στάσης;
Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.
Πού μπορώ να βρω την Υπηρεσία Μίας Στάσης;
Στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) www.businessportal.gr θα βρείτε αναρτημένο τον κατάλογο με τους φορείς που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ανά είδος εταιρείας, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζουν (υπό κατασκευή). Στοιχεία για τους Συμβολαιογράφους που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας Στάσης μπορείτε να βρείτε και στον διαδικτυακό τόπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων www.hellenicnotaryassociation.gr.
Τι θα χρειαστεί να πληρώσω για τη σύσταση της εταιρείας
Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που είναι 70 ευρώ, και εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από τρεις, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
Και επιπλέον:
 • το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. (10 ευρώ)
 • το κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο
 • το Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 5,80 €
 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό).
Αλλες οικονομικές επιβαρύνσεις
 • Αμοιβή Συμβολαιογράφου (εφόσον επιλεγεί η σύσταση της ΙΚΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο).
Το κόστος για τη σύνταξη του συμβολαίου είναι 44,02 ευρώ, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ 23%. Το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ. 23%. Εισπράττεται από τον ίδιο τον συμβολαιογράφο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Αμοιβή δικηγόρου, εφόσον οι εταίροι ή κάποιος από αυτούς επιθυμεί την παρουσία του. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου κατά τη σύσταση της ΙΚΕ. Η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε 1% για ποσό έως 44,02 ευρώ και 0,5% για ποσό πάνω από αυτό, επί του ποσού της εταιρικής σύμβασης (ύψος κεφαλαίου της εταιρείας). Προσοχή: Αυτό αφορά κάθε δικηγόρο που θα παρασταθεί. Αν για παράδειγμα για τη σύσταση της εταιρείας συμπράξουν δύο και έχουν ο καθένας τον δικηγόρο του, τότε αμοιβή θα καταβληθεί και στους δύο δικηγόρους. Εισπράττεται από τον ίδιο τον δικηγόρο και δεν αποτελεί μέρος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
Πού θα απευθυνθώ
 • Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υπάρχουν διαθέσιμες οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι (Β4ΛΞΦ-0ΝΒ) http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/K2_4113.pdf και (Β49ΜΦ-ΩΥΝ), http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/k1-1084.pdf.
 • Επίσης, στον ίδιο κόμβο, δημιουργείται ειδικό ηλεκτρονικό forum (http://forum.gge.gov.gr/) μέσω του οποίου θα κατατίθενται σχετικές ερωτήσεις και θα προτείνονται λύσεις.
 • Στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) www.businessportal.gr
 • Στο διαδικτυακό τόπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων www.hellenicnotaryassociation.gr.
πηγη :ethnos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...